Børnebyen i Stavtrup

Studieprojekt

Igennem det afsluttende studieår på Arkitektskolen Aarhus, har et gennemgående arbejde med materialer og taktilitet været omdrejningspunkt.

Afgangsprojektet er et resultat af fire afgangsstuderendes samarbejde og består henholdsvis af en fælles researchfase og fire individuelle delprojekter. Projektet søger overordnet set at adressere to presserende problematikker, der opstår ved tilblivelsen af en majoritet af nutidens børneinstitutioner – misforholdet mellem institutioners størrelse og børns sociale trivsel, samt misforholdet mellem institutioners manglende materielle kvalitet og børns selvsagte behov for godt indeklima men også sansemæssig stimuli og udvikling.

For at højne institutionens indeklimatiske og sansemæssige kvalitet, arbejdes der i projektet med udgangspunkt i materialer og taktilitet – som særlig interesse med implementering af materialet komprimeret moræneler som bærende, konstruktivt materiale. Komprimeret moræneler er et naturligt, bæredygtig og sundt byggemateriale med stor haptisk værdi. På trods af sine relevante kvaliteter, er materialet den dag i dag ikke særlig velkendt i europæisk bygningskultur – en integreret opgave i dette afgangsprojekt har derfor været at pege på, hvilken arkitektur materialet fordrer.

De fire delprojekter beskæftiger sig med forskellige dele af børnebyen og giver hvert deres bud på en arkitektonisk udfoldning med afsæt i materialet komprimeret moræneler og hvorledes dette kan kombineres med materialer såsom den traditionelle tegl. Researchfasen, der har inkluderet samarbejde med Aarhus Universitet Geosceince og Navitas (AU Ingeniørhøjskolen), er ligeledes blevet starten på et fortsat samarbejde med Teknologisk Institut, med målet om at undersøge potentialet af den danske moræneler som byggemateriale. Teamets arbejde har ledt til opstart af to komplementære virksomheder ReVærk og GeoElements.

Kristoffer, Mathias, Rune og Simeon.
Foto: Arkitektskolen Aarhus

Masterplan.

Morænelerets egenskaber:

Moræneler medvirker til et godt indeklima, da det kan temperatur- og fugtbalancere.

Det er lokalt tilgængeligt og endda et restmateriale fra mange byggepladser.

Materialet er 100% naturligt og har dermed den bedst tænkelige cradle to cradle profil

Bearbejdelsen er ressourcebesparende, og bruger eksempelvis under 5% af den energi, der kræves ved tilsvarende betonproduktion.

Model af situationsplan
Foto: Kristoffer

Testforløb
Foto: Kristoffer

Komprimeret moræneler:

Moræneleret er en jordart, som består af sten, sand, silt (utroligt fint sand) og ler.
Når moræneleret komprimeres med den rigtige kornsammensætning og fugtighed, kan der opnås en trykstyrke tilsvarende letbeton. For at skabe den optimale komprimering af materialet gennemføres en stampeproces, hvor den løse morænelersblanding stampes, lag efter lag, og dermed skaber en samlet, komprimeret blok. Alt efter forskallingens udformning, kan denne blok antage forskellige karakterer og benyttelser. Denne byggeteknik er historisk set benyttet vidt omkring i verden. Viden om byggematerialet er hovedsaglig udenlandsk og der mangler uddybende undersøgelser i dansk regi.

Stampet krum væg.
Foto: Kristoffer

Udgivelsesdato - 19.december 2016
«
»